Con bọ chét tiếng Anh là Flea.

Dưới đây là các từ vựng để các bạn tham khảo thêm:

Con ong tiếng Anh là Bee

  • chimpanzee. /tʃɪmpənˈzi/ con hắc tinh tinh.
  • elephant. /ˈelɪfənt/ con voi.
  • giraffe. con hươu cao cổ
  • Canary – /kəˈneə.ri/: Chim hoàng yến
  • Newt – /nut/: Con sa giông
  • Frog – /frɒg/: Con ếch.
  • fox. /fɑːks/ con cáo.
  • Toad – /toʊd/: Con cóc
  • Tadpole – /’tædpoʊl/: Nòng nọc
  • Snail – /sneil/: Ốc sên
  • Dove – /dəv/: Bồ câu
  • jaguar. /ˈdʒæɡjuər/ con báo đốm.
  • Albatross – /ˈælbəˌtros/: Hải âu
  • hippopotamus. /ˌhɪpəˈpɑːtəməs/ con hà mã
  • bear. /beər/ con gấu.
  • Crow – /kroʊ/: Con quạ
 • Pigeon – /’pɪdʒən/: Bồ câu
 • Duck – /dək/: Vịt
 • Eagle – /iɡəl/: Đại bàng
 • Cuckoo – /’kuku/: Chim cu
 • Dragon – /ˈdræg.ən/: Con rồng

Chúc các bạn học tập thật tốt và hãy truy cập vào website của chúng tôi để tham khảo thêm những kiến thức mới nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + 3 =