Con mực tiếng anh là gì – Từ vựng hải sản bằng tiếng anh bài viết hôm nay sẽ giới thiệu về tên gọi của con mực trong tiếng anh và một số từ vựng liên quan đến các loài hải sản xung quanh chúng ta. Từ đây, mong rằng sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu được nhiều hơn về tên gọi tiếng anh của các loài hải sản.
Con mực tiếng anh là gì?
Những từ vựng về hải sản luôn gây khó khăn cho người học vì tính phức tạp cũng như tần số ít xuất hiện của chúng. Vì vậy không ngạc nhiên khi nhiều người không thể biết được tên gọi tiếng anh của con mực là gì.
Trong tiếng anh con mực được gọi là squid. Theo định nghĩa của từ điển longman về con mực trong tiếng anh như sau:
Squid: a sea creature with a long soft body and ten arms around its mouth.
Từ vựng hải sản bằng tiếng anh
Một số từ vựng về các loài hải sản bằng tiếng anh sẽ được liệt kê dưới đây sẽ rất cụ thể về tên gọi cũng như phiên âm để giúp bạn đọc có thể vừa học thuộc và vừa đọc được từ vựng đó.
– Crab (s) /kræb/: con cua
– Mussel (s) /ˈmʌ.səl/: con trai
– Squid /skwid/: con mực
– Cuttlefish /’kʌtl fi∫/: mực ống
– Clam (s) /klæm/: con nghêu
– Scallop (s) /ˈskɒ.ləp/: con sò
– Shrimp /ʃrɪmp/: con tôm
– Horn snail: Ốc sừng
– Tuna-fish /’tju:nə fi∫/ : cá ngừ đại dương
– Mantis shrimp/prawn /’mæntis prɔ:n/: tôm tích
– Lobster /ˈlɒb.stəʳ/: tôm hùm
– Oyster (s) /ˈɔɪ.stəʳ/: con hàu
– Cockle /’kɔkl/: con sò
– Scallop /’skɔləp/: con sò điệp
– Octopus /’ɒktəpəs/: bạch tuộc
– Shark: cá mập, vi cá
– Marine fish statue: cá hải tượng
– Abalone: bào ngư
– Jellyfish: con sứa
– Oysters: sò huyết đại dương

https://independent.academia.edu/thumuaphelieu
https://plus.edu.vn/members/congtythumuaphelieu.32288/
https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=8633
https://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofEngineering/Departments/ChemicalEngineering/Lists/Alumni%20Survey/DispForm.aspx?ID=2101
http://computer.ju.edu.jo/Lists/SocialNetwork/DispForm.aspx?ID=176
https://speechdebate.binghamton.edu/Users/25631/Profile/congty-thumuaphelieu/
https://compass.centralmethodist.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Allied_Health_Bldg__Conference_Room_Schedule/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=5ff0ca1a-3d82-4f53-a6c5-cf93a573347c&p=2
https://connect.nl.edu/NLU-Strategic-Plan-2011-2016/blog/Lists/Comments/ViewComment.aspx?ID=1292
https://edu.sepve.org.gr/web/congtythumuaphelieu/home/-/blogs/danh-sach-cong-ty-thu-mua-phe-lieu-tot-nhat
https://mybelmont.belmontcollege.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Accounting_and_Business_Student_Association/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=5fbf4912-a1f9-4511-b844-809cd6fefd67
https://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=congtythumuaphelieu
https://www.ucn.edu.co/virtualmente_old/cibercultura/Lists/comentariossugerencias/AllItems.aspx?View={EAAE4C94-1379-4A6F-9EF7-B4260DA608C8}&InitialTabId=Ribbon%2EListItem&VisibilityContext=WSSTabPersistence&FilterField1=E%5fx002d%5fmail&FilterValue1=mailgicungdc802%40gmail%2Ecom
http://centers.ju.edu.jo/centers/Atheer/Lists/Evaluation%20form/DispForm.aspx?ID=1385206
https://my.bankstreet.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Learning_Through_Collaboration/Student_Papers_and_Projects.jnz?portlet=Student_Discussion&screen=PostView&screenType=change&id=9e7c56cd-7733-4dd4-9426-5444c3f402d6&p=2
https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=10158
https://www.mitmoradabad.edu.in/elearning/profile/congtythumuaphelieu/
https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=5987
https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Congtythumuaphelieu
http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=577&Source=http%3A%2F%2Finvent%2Ejust%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FStatistics%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashf2342810%2D3af1%2D416c%2Dafe6%2D48e6241dd761%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D565%2DPageFirstRow%253D511&ContentTypeId=0x0100943F9309AD18C14EA2606EE817DC0E45
https://mycampus.umhb.edu/ICS/Academics/BENT/BENT_4312/2010_SP-BENT_4312-01/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=41916f30-2c02-4cbd-b664-534a7a5df8a5&p=3
http://acva2010.cs.drexel.edu/forum/index.php?u=/topic/20548/Danh%20s%C3%A1ch%20c%C3%B4ng%20ty%20thu%20mua%20ph%E1%BA%BF%20li%E1%BB%87u%20t%E1%BB%91t%20nh%E1%BA%A5t#post-24835
https://tiger.voorhees.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Campus_Actitvities/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=9dd01eb6-e4c5-4bb7-b1d6-e77f963ec4bb&p=3
http://portal.abcnash.edu/forum/Threads.asp?ID=4987#Post5166
https://my.svu.edu/ICS/_portletview_/My_Pages/Agen_Maxbet_Terpercaya.jnz?portlet=Forums_8&screen=PostView&screenType=change&id=f26d8d09-bcf1-4979-97ce-74e2566db30c
https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=2680bebf-a0ff-4a44-ba05-8b13a345f71b
http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/110440
https://mycapitol.captechu.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/CapVets/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=7685710e-117f-4d59-8dd5-792339514f92&p=3
http://charma.uprm.edu/twiki/bin/view/Main/CongtyThumuaphelieu
https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=e077b963-5975-4227-b7cd-4376f6c0b06a&p=4
GOV
http://btdkttw.gov.vn/tabid/78/QuestionID/17936/View/Details/Default.aspx
http://bvdk.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=1652
http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=5599
http://chicucdskhhgd.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=776
https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/hoi-dap/tra-loi?id=6863
http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/26182/Danh-sach-cong-ty-thu-mua-phe-lieu-tot-nhat.aspx#post26182
http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=2967
http://longthanh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1273757
http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&ctl=CTCH&mid=1572&CH=4723
http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&ctl=CTCH&mid=1572&CH=4724
http://quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopYVBDTHP/DispForm.aspx?ID=1552
http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=506366
http://rsc.gov.vn/SitePages/faqDetail.aspx?item=1919
http://sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=10283
http://sogtvt.hatinh.gov.vn/hoi-dap/4033/
http://sogtvt.hatinh.gov.vn/hoi-dap/4034/
http://sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=6871
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=2604
http://thongke.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=69323
http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=1281
http://ttttgdsk.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=332
http://ttytdp.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=2784
http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-20785
http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=12015
http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=21238
http://xdqnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=118&TLID=8469
https://www.ndmc.gov.za/sites/register/Lists/CAP%20Form/DispForm.aspx?ID=10013
http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/lists/hoidap/allitems.aspx?soid=1591
https://www.kzntreasury.gov.za/Lists/FRAUD%20RISK%20ASSESSMENT%20QUESTIONNAIRE/DispForm.aspx?ID=18053
https://www.videovivo.it/web/congtythumuaphelieu/home/-/blogs/danh-sach-cong-ty-thu-mua-phe-lieu-tot-nhat
https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=21280
https://dulich.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=3518
https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?List=6e146e50-e299-46da-a20e-b9e885dace29&ID=8860
https://kcn.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDapCongDan/DispForm.aspx?ItemID=1932
https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=2170
https://contratacionbogota.gov.co/web/congtythumuaphelieu/home/-/blogs/danh-sach-cong-ty-thu-mua-phe-lieu-tot-nhat
https://soldtbxh.binhduong.gov.vn/pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=1570
https://tthtdn.danang.gov.vn/web/congtythumuaphelieu/home/-/blogs/danh-sach-cong-ty-thu-mua-phe-lieu-tot-nhat
http://duongxa.gialam.hanoi.gov.vn/web/congtythumuaphelieu/congtythumuaphelieu
https://www.sab.gov.co/web/congtythumuaphelieu/home/-/blogs/danh-sach-cong-ty-thu-mua-phe-lieu-tot-nhat
https://www.economy.gov.ae/arabic/lists/participationinnovation3sep2015/DispForm.aspx?ID=8185

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − 12 =