Câu hỏi: Con muỗi tiếng anh là gì?

Trả lời: mosquitoes

Côn trùng thuộc nhóm động vật có số lượng đa dạng nhất hành tinh và muỗi là một trong số chúng. Trên thế giới có khoảng 6 – 10 triệu loài còn đang sinh tồn, số lượng này nhiều hơn với số lượng tất cả các loài động vật khác cộng lại. Trong đời sống hằng ngày, thật không khó để bạn nhìn thấy các loài côn trùng xung quanh ta, tuy nhiên để hiểu về chúng và hình thái phát triển của chúng thì không phải ai cũng biết.

Dưới đây là các loại côn trùng mà bạn thường gặp hàng ngày, vậy từ vựng tiếng anh, ngữ pháp và cách phát âm như thế nào thì các bạn có thể tham khảo những từ vựng sau đây nhé:

 • dragonfly /ˈdrægənflaɪ/: chuồn chuồn
 • ladybug /ˈleɪdibɜːd/: con bọ rùa
 • ant /ænt/: con kiến
 • firefly /ˈfaɪəflaɪ/: đom đóm
 • moth /mɒθ/: bướm đêm, sâu bướm
 • centipede /ˈsentɪpiːd/: con rết
 • cockroach /ˈkɒkrəʊtʃ/: con gián
 • bee /biː/: con ong
 • stink bug /stɪŋk bʌɡ/: con bọ xít (stink: hôi)
 • fly /flaɪz/: con ruồi
 • butterfly /ˈbʌtərflaɪ/: con bướm
 • beetle /ˈbiːtļ/: bọ cánh cứng
 • scorpion /ˈskɔːpiən/: bọ cạp
 • cricket /ˈkrɪkɪt/: con dế
 • bed bug /bed bʌɡ/: con rệp
 • cicada /sɪˈkeɪdə/: con ve sầu
 • louse /laʊs/: con chí
 • mantis /ˈmæntɪs/: con bọ ngựa
 • earthworm /ˈɜːrθwɜːrm/: con giun đất
 • ladybug /ˈleɪdibʌɡ/: con bọ cánh cam
 • locust /ˈloʊkəst/: con châu chấu
 • longhorn beetle /ˈlɑːŋhɔːrn ˈbiːtl/: con xén tóc
 • millipede /ˈmɪlɪpiːd/: con cuốn chiếu
 • grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: con cào cào
 • praying mantis /ˈpreɪɪŋ ˈmæntɪs/: con bọ ngựa
 • silkworm /ˈsɪlkwɜːrm/: con tằm
 • snail /sneɪl/: ốc sên
 • stick bug /stɪk bʌɡ/: con bọ que
 • termite /ˈtɜːrmaɪt/: con mối
 • wasp /wɑːsp/: con ong bắp cày
 • flea /fliː/: con bọ chét
 • pupa /ˈpjuːpə/: con nhộng
 • spider /ˈspaɪdər/: con nhện
 • rice weevil /raɪs ˈwiːvl/: con mọt gạo

Hôm nay chúng tôi đã cung cấp đến bạn chủ đề “Con muỗi tiếng anh là gì?”

Hãy cùng theo dõi website Obieworld để có thể cập nhật được những thông tin hữu ích nhất nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 5 =