Máy tính tiếng Anh là computer, phiên âm /kəmˈpjuːtər/, là thiết bị tiếp nhận thông tin dưới hình thức các chỉ thị và các ký hiệu gọi là dữ liệu.

Máy tính được lắp ghép bởi các các thành phần có thể thực hiện các chức năng đơn giản đã được định nghĩa trước, tạo cho máy tính có khả năng xử lý thông tin.

Từ vựng tiếng Anh về các bộ phận máy tính.

Power supply unit /paʊər səˈplaɪ ˈjuːnɪt/: Bộ nguồn.

Main board /meɪn bɔːd/: Bo mạch chủ.

Random access memory /ˈrændəm ˈækses ˈmemərI/: Bộ nhớ ram.

External storage /ɪkˈstɜːnəl ˈstɔːrɪdʒ/: Thiết bị lưu trữ ngoài.

Mouse /maʊs/: Chuột máy tính.

Keyboard /ˈkiːbɔːd/: Bàn phím.

Scanner /ˈskænər/: Máy quét.

Monitor /ˈmɒnɪtə/: Màn hình.

Printer /ˈprɪntər/: Máy in.

Speaker /ˈspiːkə/: Loa.

Mẫu câu tiếng Anh về máy tính.

All our customer orders are handled by computer.

Tất cả các đơn đặt hàng của khách hàng được xử lý bằng máy tính.

We’ve put all our records on computer.

Chúng tôi đã lưu tất cả các hồ sơ của chúng vào máy tính.

I’ve been sitting at the computer all day.

Tôi đã ngồi máy tính cả ngày.

You can right click to download the file onto your computer.

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + five =