Câu hỏi: V3 của get là gì?

Trả lời: get – got – got

Những giới từ đi kèm với get:

  • Get above: hãy hành động như thể bạn tốt hơn hoặc quan trọng hơn những người khác

Ví dụ: She‘s been getting above herself since she got promoted. (This is normally used in progressive forms and followed by a reflexive pronoun,and ‘get above your station‘ is also used.) (Cô ấy trở nên tự kiêu tự đại kể từ khi cô ấy thăng chức. (Điều này thường được sử dụng trong các hình thức tiến bộ và theo sau bởi một đại từ phản chiếu, như ‘vượt lên trên v trí ca bn‘ cũng được sử dụng.))

  • Get across: giao tiếp, truyền đạt thành công

Ví dụ: I just couldn‘t get my message across at the meeting. (Tôi không thể truyền đạt thành công lời nhắn của mình tại buổi họp.)

  • Get across: di chuyển gì đó từ bên này sang bên kia

Ví dụ: How are we going to get these bags across the river? (Bạn định làm thế nào để chuyển đống túi này qua sông?)

  • Get around: thuyết phục

Ví dụ: She didn’t accept my application because it was late, but I managed to get around her. (Cô ấy không chấp nhận đơn xin của tôi vì quá muộn, nhưng tôi đã thành công thuyết phục cô ấy.)

  • Get on with: có quan hệ tốt đẹp với

Ví dụ: Fortunately, I get on with my boss. (Thật may khi mà tôi có quan hệ tốt đẹp với sếp.)

  • Get through: liên lạc với

Ví dụ: I tried calling her mobile phone, but I couldn‘t get through. (Tôi cố gọi điện cho cô ấy nhưng lại không liên lạc được.)

  • Get through: hoàn thành

Ví dụ: I‘m going to take some work home because I haven’t managed to get through it all today. (Tôi định mang vài vic v nhà làm bi vì tôi chưa hoàn thành nó trong hôm nay.)

  • Get through: truyền đạt

Ví dụ: The message didn‘t get through. (Lời nhắn đó không được truyền đạt thành công.)

Xem thêm: https://jes.edu.vn/bang-dong-tu-bat-quy-tac-tieng-anh-day-du-nhat

Hôm nay chúng tôi đã cung cấp đến bạn chủ đề “V3 của bring là gì?”

Hãy cùng theo dõi website Hzzgjt để có thể cập nhật được những thông tin hữu ích nhất nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + sixteen =