Yêu nước tiếng anh là patriot, phiên âm là /ˈpæt.ri.ət/. Yêu nước thường bắt nguồn từ tình yêu quê hương xứ sở, nơi sinh ra, lớn lên của mỗi người, từ sự gắn bó giữa những thành viên của gia đình, cộng đồng làng xã, rồi đến quốc gia, dân tộc.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến yêu nước.

Sovereignty /ˈsɒv.rɪn.ti/: Chủ quyền.

Independence /ˌɪn.dɪˈpen.dəns/: Độc lập.

Patriotism /ˈpæt.ri.ə.tɪ.zəm/: Lòng yêu nước.

National anthem /ˌnæʃ.ən.əl ˈæn.θəm/: Quốc ca.

Prominent leader /ˈprɒm.ɪ.nənt ˈliː.dər/: Lãnh tụ kiệt xuất.

Historical relics /hɪˈstɒr.ɪ.kəl ˈrel.ɪk/: Tàn dư, sản vật lịch sử.

Historical highlights /hɪˈstɒr.ɪ.kəl ˈhaɪ.laɪt/: Sự kiện lịch sử nổi bật.

Cultivate patriotism /ˈkʌl.tɪ.veɪt ˈpæt.ri.ə.tɪ.zəm/: Xây đắp lòng yêu nước.

Một số mẫu câu tiếng Anh về yêu nước.

I am on my way to the funeral of an American patriot.

Tôi đang trên đường tới dự đám tang của một người Mỹ yêu nước.

This discourse was not only present in different media, but also characterizes descriptions of the patriot.

Bài diễn văn này không chỉ có mặt trên các phương tiện truyền thông khác nhau, mà còn mô tả đặc điểm của người yêu nước.

The piece is framed by two huge movements for choir, celebrating the patriots and virtues.

Tác phẩm được đóng khung bởi hai phong trào lớn cho dàn hợp xướng, tôn vinh những người yêu nước và đức hạnh.

The patriot has to strive for the welfare of the state and being a patriot was something that could be learned.

Người yêu nước phải phấn đấu vì phúc lợi của nhà nước và trở thành người yêu nước là điều có thể học được.

http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&ctl=CTCH&mid=1572&CH=6416
http://sogtvt.hatinh.gov.vn/hoi-dap/6757/
http://bvtimmachcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2196
https://kcn.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDapCongDan/DispForm.aspx?ItemID=3822
http://quan5.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Gopy_DB_new/DispForm.aspx?ID=1897
https://www2.sgc.gov.co/participacion/Lists/PQRD/DispForm.aspx?ID=3056&fbclid=IwAR1Vh5uiAI9B-2Q__59LW1ae8M-eFt1DnMsb2R0c0O0cqFppwa20mHdwNxk
https://hoanhbo.quangninh.gov.vn/Trang/chi-tiet-gop-y.aspx?q=8572
http://thanhtra.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=1818
http://nhontrach.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=9404
http://hoilhpn.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=1104&TLID=2261
http://doantncshcm.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=11431
https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/mua-phe-lieu-nhom-mua-phe-lieu-24h/
http://www.tayninh.dcs.vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?ItemID=1625
http://quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=9552&Source=http%3A%2F%2Fquan8%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FYkienPhanHoi%2FAllItems%2Easpx
https://www.binhduong.gov.vn/chinhquyen/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=5196
https://yenbai.gov.vn/phong-chong-ma-tuy/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1663
https://git.sicom.gov.co/phelieunhomphelieu24h
https://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Informacin%20Servicios%20Web/DispForm.aspx?ID=2244787
https://cucthongke.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1421
http://diza.dongnai.gov.vn/Lists/TinTuc2/DispForm.aspx?ID=5155
http://binhchanh.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopY/AllItems.aspx?Paged=TRUE&p_ID=722
http://www.bvcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2429
http://benhvienvinhchau.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2652
http://pyttkvtphcm.gov.vn/question/mua-phe-lieu-nhom-mua-phe-lieu-24h/
https://moj.gov.vn/pakn/Pages/danh-sach-phan-anh-kien-nghi.aspx?ItemID=2431
https://sotttt.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1611
http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=2501
https://soldtbxh.binhduong.gov.vn/pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=4061
http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2568
http://ttytcammy.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2094
http://www.benhvientranvanthoi.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2306
http://dbndhanoi.gov.vn/portal/lists/Faq/DispForm.aspx?ID=1905
https://plus.edu.vn/members/phelieunhomphelieu24h.33309/
http://hospital.ju.edu.jo/Lists/ask_doctor/DispForm.aspx?ID=3846
http://bvkrongbong.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2200
https://webmaster.edu.do/profile/phelieunhom.phelieu24h/
http://ttytcauke.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=47442
https://dli.nkut.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=17&Topic_ID=17170
http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2911
http://www.celtras.uniport.edu.ng/profile/phelieunhomphelieu24h/
https://seotot.edu.vn/members/phelieunhomphelieu24h.10225/
https://kwafoo.coe.neu.edu:7788/git/phelieunhomphelieu24h
http://www.trungtamytechomoi.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=1559
http://benhvienyhctbinhphuoc.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2529
http://www.bvphusanct.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=11289
http://management.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=603
http://www.de.kuas.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=17&Topic_ID=17166
https://mba.kpjuc.edu.my/lms-user_profile/5127
https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=10875
http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=9323
https://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofEngineering/Departments/ChemicalEngineering/Lists/Alumni%20Survey/DispForm.aspx?ID=3198
https://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=nhomphelieu24h
https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/31309101
https://smkanderson.edu.my/adc/members/phelieunhomphelieu24h/
https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=16033
https://www.mitmoradabad.edu.in/elearning/profile/phelieunhomphelieu24h/
https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=7828
https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Phelieunhomphelieu24h
http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=196&Source=http%3A%2F%2Finvent%2Ejust%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FStatistics%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashf2342810%2D3af1%2D416c%2Dafe6%2D48e6241dd761%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D170%2DPageFirstRow%253D121&ContentTypeId=0x0100943F9309AD18C14EA2606EE817DC0E45
https://mycapitol.captechu.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/CapVets/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=b67a848a-85e1-4ac1-bd26-8b35d71bab9a&p=7
http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=8287
http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/130907/Mua-phe-lieu-nhom—Mua-Phe-Lieu-24H.aspx#post130907
http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=7053
http://quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopYVBDTHP/DispForm.aspx?ID=3705
https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=f432ff2a-a8dd-49fa-ae17-e8c6940271ca&p=10
http://sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=10247
http://sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=13337
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=6029
http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=4106
http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1119719
http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=16420
https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=23053
https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?List=6e146e50-e299-46da-a20e-b9e885dace29&ID=2499
https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4965
http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/216860
http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=770172&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ealexandria%2Egov%2Eeg%2FLists%2Fcomp%5Fnew%2FAllItems%2Easpx
https://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4570
http://diendanrgep.moet.gov.vn/index.php?members/phelieunhomphelieu24h.34844/
https://hanam.gov.vn/qna/Pages/ChiTietCauHoi.aspx?qid=878&listQnAId=b0dde4b6-bb48-4d6c-8bdb-8a827d2e6cec&all=False
https://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=phelieunhomphelieu24h
https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/mua-phe-lieu-nhom-mua-phe-lieu-24h-2/
https://songoaivu.hatinh.gov.vn/hoi-dap/2121/
https://mainecare.maine.gov/Lists/Quarterly%20Dental%20Provider%20Survey/DispForm.aspx?ID=9004
http://ytephunghiep.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2481
http://benhvientranvanthoi.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2332
http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2919
http://users.atw.hu/clancsc/index.php?action=profile;u=141805
https://influence.co/phelieunhommuaphelieu24h
http://mayfever.crowdfundhq.com/users/mua-ph-li-u-nhom-mua-ph-li-u-24h
https://www.forum-hilfe.de/user/41156-nhommuaphelieu24h/#about
https://network-marketing.ning.com/members/MuaphelieunhomMuaPheLieu24H
http://prsync.com/mua-ph-liu-nhm—mua-ph-liu-h/
https://git.qt.io/phelieunhomphelieu24h
https://nhadatdothi.net.vn/members/phelieunhommuaphelieu24h.16788/
https://www.knownhost.com/forums/members/phelieunhommuaphelieu24h.17905/#about
http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/113422/Default.aspx
http://danketoan.com/members/phelieunhommuaphelieu24h.549907/#about
https://onlyfans.com/phelieunhommuaphelieu24h
http://www.synthedit.com/qa/user/nhommuaphelieu24h
https://www.evilmadscientist.com/forums/users/phelieunhomphelieu24h/
https://www.longisland.com/profile/phelieunhommuaphelieu24h
https://www.funadvice.com/phelieunhommuaphelieu24h
http://onlineboxing.net/jforum/user/profile/136336.page
https://nootheme.com/forums/users/phelieunhomphelieu24h/
http://bbs.vrcore.org/home.php?mod=space&uid=423071
https://notionpress.com/author/420499#
https://www.gametabs.net/user/410200
https://www.dohtheme.com/community/members/phelieunhommuaphelieu24h.32103/
https://www.hebergementweb.org/members/phelieunhomphelieu24h.186673/
https://www.webtoolhub.com/profile.aspx?user=42282580
https://community.7daystodie.com/profile/97008-phelieunhommuaphelieu24h/?tab=field_core_pfield_1
https://ajarproductions.com/pages/products/in5/answers/user/muaphelieu24hn
https://www.noteflight.com/profile/a7ddfc538dc72dbbeeb616ee5b755cca9d47ca63
https://www.theoutbound.com/phelieunhommuaphelieu24h
http://tupalo.com/en/users/3251213
https://forums.alliedmods.net/member.php?u=316934
https://www.stageit.com/nhommuaphelieu24h
https://coub.com/phelieunhommuaphelieu24h
https://www.misterpoll.com/users/2145491
https://www.huntingnet.com/forum/members/phelieunhommuaphelieu24h.html
https://www.myminifactory.com/users/phelieunhommuaphelieu24h
https://www.forexfactory.com/phelieunhomm
https://www.evensi.com/profile/phelieunhomm-uaphelieu24h/3596349/savethedate/
https://gab.com/phelieunhommuaphelieu24h
http://qooh.me/muaphelieu24hn
https://www.twitch.tv/phelieunhommuaphelieu24h/about
https://seedandspark.com/user/phelieunhommuaphelieu24h
https://phelieunhommuaphelieu24h.contently.com/
https://forum.autocarindia.com/profile/85664-phelieunhommuaphelieu24h/?tab=field_core_pfield_11
https://www.rctech.net/forum/members/muaphelieu24hn-260599.html
https://easypropertylistings.com.au/support/users/phelieunhommuaphelieu24h/
https://phelieunhommuaphelie.newgrounds.com/
https://forums.eugensystems.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=152289
https://challenges.openideo.com/servlet/hype/IMT?userAction=Browse&templateName=&documentId=481a2aacdff1315e2fb2abb9a201eff2
https://hypixel.net/members/phelieunhommuaphelieu24h.5520725/#about
http://bcmoney-mobiletv.com/phelieunhommuaphelieu24h
https://www.multichain.com/qa/user/nhommuaphelieu24h
https://hubpages.com/@phelieunhommuaphelieu24h
https://3dlabprint.com/forums/users/xinchaolahello/
https://www.max2play.com/en/forums/users/phelieunhommuaphelieu24h/
https://www.cplusplus.com/user/phelieunhommuaphelieu24h/
https://ko-fi.com/phelieunhommuaphelieu24h
http://cannabis.cluster005.ovh.net/french/forum/member.php?u=811050
https://www.zintro.com/profile/zi55f95252?ref=
http://riosabeloco.com/users/phelieunhommuaphelieu24h
https://findery.com/phelieunhommuaphelieu24h
https://www.sqlservercentral.com/forums/user/phelieunhommuaphelieu24h
https://www.cakeresume.com/me/phelieunhommuaphelieu24h
https://catchthemes.com/support-forum/users/phelieunhommuaphelieu24h/
https://www.gta5-mods.com/users/nhommuaphelieu24h
https://www.beatstars.com/phelieunhommuaphelieu24h/about
https://teletype.in/@phelieunhommuaphelieu24h
https://www.openlearning.com/u/phelieunhommuaphelieuh-r21eue/
https://profile.ameba.jp/ameba/phelieunhommuaphelieu24h/
https://www.diggerslist.com/phelieunhommuaphelieu24h/about
https://godotengine.org/qa/user/nhommuaphelieu24h
https://www.crunchyroll.com/user/phelieunhommuaphelieu24h
https://wefunder.com/phelieunhommuaphelieu24h
https://www.speedrun.com/user/nhommuaphelieu24h
https://www.metroflog.co/phelieunhommuaphelieu24h
https://www.lifeofpix.com/photographers/phelieunhommuaphelieu24h/
https://www.jigsawplanet.com/phelieunhommuaphelieu24h?viewas=0933f15c0ed3
https://www.digi.com/support/forum/user/nhommuaphelieu24h
https://www.mobygames.com/user/sheet/userSheetId,860336/
https://www.slideserve.com/phelieunhommuaphelieu24h
https://www.creativelive.com/student/phelieunhommuaphelieu24h?via=accounts-freeform_2
http://kwtechjobs.com/?author=185955
https://demo.wowonder.com/1636013804254094_144472
https://postheaven.net/phelieunhommuaphelieu24h/mua-phe-lieu-nhom-mua-phe-lieu-24h
https://www.codechef.com/users/phelieunhommua
https://clyp.it/user/xznnbibm
https://www.cheaperseeker.com/u/nhommuaphelieu24h
https://www.veoh.com/users/phelieunhommuaphelieu24h
https://www.littlegolem.net/jsp/info/player.jsp?plid=152630
https://forum.singaporeexpats.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=324435
http://photozou.jp/user/top/3296195
https://forum.kryptronic.com/profile.php?section=personal&id=169609
https://hypothes.is/users/phelieunhommuaphelieu24h
https://www.youmagine.com/phelieunhommuaphelieu24h/designs
https://osf.io/6truq/
http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/73312/Default.aspx

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × three =